Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
HOÀNH HÀNH NGANG NGƯỢC
  • Giang Sơn Thương Lan
Chương 139
[FULL QUYỂN 1+2+3] NINH THƯ
  • Rất Là Lập Dị
Chương 503
NGÀY TÀN
  • Shirley
Chương 98
MẠT THẾ BẢO HỘ
  • Thiển Thiển Tinh Quang
Chương 51
CHỒNG TÔI MẮC HỘI CHỨNG BÁC HỌC
  • Bạo Táo Đích Bàng Giải
Chương 82
NUÔI EM THÂY MA GÀ RÙ
Duyên kỳ ngộ
  • Trang Trang
Chương 76...
EM GÁI CỦA GIAN THẦN
  • Trường Câu Lạc Nguyệt
Top Bottom