thân vẫn chỉ tiêm

Advertisement
  1. T

    New Kiếm Chủng - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

    Giới thiệu: Xà thân khai linh Bất cầu thông thiên triệt địa Chích nguyện thoát thử yêu thân Ngưỡng quan tinh nguyệt nạp thanh linh Du tẩu nhân gian thể thiên tâm Tâm trung nhất lũ chấp trứ niệm Du du thiên tái thành đạo kiếm Trảm tẫn vọng niệm! Tạm dịch: Thân rắn mở linh Chẳng cần thấu trời...
Top Bottom