Đọc từ đầu Giới thiệu Tần Nhiễm lớn lên ở nông thôn, năm lớp mười…