Đọc từ đầu Giới thiệu Năm mười lăm tuổi, vì cha già đổ bệnh, Tập…

Đọc từ đầu Giới thiệu 20 năm trước một đội khảo cổ tìm được một…

    Người Ấy (Na Cá Nhân) là Vô Thượng Khủng Bố cường đại nhất, đáng sợ nhất, đi…